Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek távol lévők között kötött szerződésekről

Jelen ÁSZF hatálya Eladó weblapján (http://webshop.n1soft.hu) és aldomainjein a Vevő megrendelése alapján létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:

http://webshop.n1soft.hu/index.php?route=information/information&information_id=5

 1. Eladó adatai: Az Eladó neve: N1 Soft Bt.
  Az Eladó székhelye: 2120 Dunakeszi Mihály utca 17.
  Az Eladó telephelye: 2120 Dunakeszi Mihály utca 17.
  Az Eladó elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe webshop@n1soft.hu
  Cégjegyzékszáma: 13-06-071091
  Adószáma: 26243137-2-13
  Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
  Az Eladó Telefonszáma: +36 30 9545183
  A szerződés nyelve: magyar
  A web-áruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 1. AZ ÁSZF tárgyi, területi, személyi és időbelin hatálya

2.1. Az ÁSZF tárgyi, területi hatálya
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén és külföldön nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, a mely a http://webshop.n1soft.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: wBox Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre területi korlátozás nélkül, amely ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre. A wBox Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény szabályozza.
Jelen ÁSZF – és annak 1-4. számú mellékletei az Eladó valamint az általa forgalmazott és a weblapon közzétett termékeket tőle egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásároló Vevő közötti adásvételi jogviszony feltételeit rendezi a távollévők közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályi előírások alapján.

2.2. Az ÁSZF személyi hatálya
Az wBox Online áruház szolgáltatásait bárki (magánszemély, gazdasági társaság stb) jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, vagy a vásárláskor pontosan megadja az érvényes adatait, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF- ben foglaltakat.

2.3. Az ÁSZF időbeli hatálya
A jelen ÁSZF 2018 január hó 01-től határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre tartalmaz kötelező tartalmú rendelkezéseket.

2.4. Az ÁSZF módosítása
A módosításokat az Eladó azok hatályba lépése előtt 8 nappal a weboldalakon közzéteszi. Vevők külön jognyilatkozat nélkül, a weboldalak használatával, mint ráutaló magatartással elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes és hatályos, s kötelező rendelkezést tartalmaz.

Eladó fenntart magának minden jogot a wBox Online áruház, mint web-áruház weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshop.n1soft.hu oldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül.

 1. Értelmező rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában

3.1. Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás): az Eladó és a Vevő között a termékrendelés véglegesítését követően az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelyre a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

3.2. Eladó: a N1 Soft Bt.

3.3. Vevő: az a vevő, aki az wBox Online áruházban sikeresen regisztrálta magát, s elektronikus, vagy írásban megrendelést juttat el az Eladónak a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint. Vevő: minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki az Eladó termékét a wBox Online áruház igénybevételével online megvásárolja;

3.4. Szerződő Felek: az Eladónak a megrendelés visszaigazolásával létrejövő adásvételi jogviszonyban az Eladó és a Vevő együttes megnevezése;

3.5. Termék: az Eladó részéről előállított, a wBox Online áruház honlapon adásvételi ajánlattételre felhívással közölt árucikk;

3.6. Vételár: a wBox Online áruházban feltüntetésre kerülő, az adott termék ellenértéke, mely nem foglalja magában a szállítás költségét. A vételár teljes kifizetéséig N1 Soft Bt. tulajdonjogát fenntartja a Vevő által megvásárolt terméken.

3.7. Szolgáltatás díja: az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető késztermékek eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítését követően – történő átruházása, továbbá az áru kiszállítása, melynek díja a vételáron felül történik meghatározásra.

3.8. Web-iroda: a wBox Online áruház honlapon a Vevő számára fenntartott, a személyéhez kapcsolódó szállítási címet, legutóbbi megrendeléseket, aktuális törzsvásárlói kedvezményeket, valamint ajánlásokat rögzítő Vevői felület.

3.9. Határidő, határnap számítása: Az ÁSZF és az Egyedi Adásvételi Szerződés eltérő rendelkezése hiányában, az Eladó és Vevő között adásvételi jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő számítása munkanapok alapján történik.

3.10. Címzett jognyilatkozatok megküldése: A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat az Eladó székhelyére, illetve a Vevő részére a vásárlás során, a Vevő által közölt a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.

3.11. Az ÁSZF Vevő általi elfogadása A Vevő a wBox Online áruházban történő regisztrálásával a jelen ÁSZF rendelkezéseit elismeri és maradéktalanul elfogadja. A Vevő, amennyiben belép az Eladó által üzemeltetett wBox Online áruház webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Vevője a webshopnak,-úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Vevő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére. Vevő jogosult ajánlott küldeményben megküldött véleményeltéréssel élni, azonban ez esetben csak akkor jön létre érvényesen Egyedi Adásvételi Szerződés, ha az Eladó a véleményeltérési nyilatkozat kézhezvételét követő 2 munkanapon belül ezt írásban maradéktalanul visszaigazolja. Az Eladó nem köteles megindokolni, amennyiben a véleményeltérést nem fogadja el.

3.12. Adatváltoztatás szabálya: Vevő az adott vásárláshoz kapcsolódóan az általa megadott szállítási adatait módosíthatja. Azonban a módisítás miatt eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni Eladó felé.

Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak az 1. pontban nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.

3.13. Az értesítés szabályai: A levélpostai küldemény útján, a Vevő által megadott címen keresztül a Vevővel közölt jognyilatkozatot a postára adását követő (a) Magyarországon 5. (ötödik), (b) egyéb európai államban 10. (tízedik), (c) Európán kívül pedig 20. (huszadik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem).. Az Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő esetleges károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.

3.14. Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél (email) Az Eladó jognyilatkozatait email útján is megteheti joghatályosan.

3.15. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

 1. Irányadó jogszabályok

4.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a vevő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 1. Regisztráció

5.1. A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a http:/webshop.n1soft.hu elnevezésű weboldalon keresztül fér hozzá. A Vevőnek lehetősége nyílik arra, hogy a wBox Online áruház honlap nyitóoldalán – saját Vevő név és jelszó segítségével – előzetesen s önkéntesen regisztrálja magát. Regisztrálni a webáruház fejlécében megjelenő Regisztráció menüpont alatt lehetséges.

5.2. A Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon van lehetőség.

5.3. A Vevő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy annak jellegéből adódóan kizárólag akkor vehet igénybe bármely eladói szolgáltatást, amennyiben a honlaphoz tartozó előzetes regisztrációt eredményesen végrehajtja, e nélkül ugyanis az internetes oldalon a kívánt szolgáltatás elérésére irányuló további funkciókat használni nem tudja. ( A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges). A Vevő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Eladó a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.

5.4. Az Eladó jogosult a visszaélés szerűen alkalmazott Vevői felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére vissza kell fizetnie. A Vevői felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli, ezzel kapcsolatos esetlegese felelősségét kizárja.

A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyen minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik. Visszaélésszerű joggyakorlásnak minősül különösen, ha a visszaküldött termékről egyértelműen megállapítható, hogy az nem a hétköznapi használatából eredő kopás eredményeként veszített eredeti mennyiségéből.

5.5. Az Eladó nem vállal felelősséget a wBox Online áruház honlap használatából eredő bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját kockázatára alkalmazhatja. Az Eladót egyáltalán nem terheli felelősség a wBox Online áruház honlapra történő bejelentkezéshez szükséges Vevői név és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok (pl. a törzsvásárlói kedvezmények érvényesíthetetlensége) tekintetében. Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Vevő érdekkörében merül fel, az Eladónak nem kötelessége új Vevői felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Vevő részére. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a wBox Online áruház honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

5.6. A Vevő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a Vevői felület értelemszerű alkalmazásával nyílik lehetőség.

6 . Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

6.1. A megjelenített termékek online, e-mail útján is rendelhetők. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás költségét.

6.2. A wBox Online áruház webshopban Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Eladót nem terheli felelősség a wBox Online áruház webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

6.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljes körűen tájékoztatja Vevőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

6.4. A törzsvásárló kedvezmény bevezetését, részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza.

 1. Az elektronikus szerződéskötés lépései

7.1. A Weboldal működése a Vevő szempontjából az ott megtekinthető, a Vevőt irányító technikai lépések alapján történik . A Weboldal működésére egyébként az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályozásai vonatkoznak.

7.2. Az eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják a következők: A Weboldalon keresztül történő megrendeléskor a hibák azonosítására az adatnál megjelenő hibaüzenet alapján, továbbá javítására a „megrendelés adatainak módosítása” parancs alkalmazásával van lehetőség. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:”Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.

 1. Megrendelés menete:

8.1. A wBox Online áruházban történő vásárlás az elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
A megrendeléssel kapcsolatos információk helyességéért, valóságnak való megfeleléséért a megrendelő Vevő felelős. A regisztráció illetéktelenek részére nem hozzáférhető módon, történő biztonságban való tartása Vevő kötelezettsége, mivel a regisztráció szavatolja a Vevő személyes jelenlétét a weboldalon. A weboldalon közzétett ÁSZF egyes feltételei változhatnak, amelyek a közzététel napjától 2 nap elteltével hatályosak a Vevők megrendeléseit illetően.

8.2. A Termékek kiválasztása: A Vevő az egyes termékeket a Vevői felület tetején elhelyezkedő menürendszer segítségével tudja kiválasztani. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő termékeket kínálja fel értékesítésre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a menürendszerben feltüntetett termékárak nem azonosak a vételárral, csupán annak részét képezik. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára megváltoztatni nem jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan Eladót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Eladó jogosult az iménti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.

8.3. A vásárlás (a termékrendelés) :A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk nevéből, illetve leírásából lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban Vevő részéről kérdés merülne fel, ezt az ügyfélszolgálatnak kell jeleznie. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, erre az ügyfélszolgálat ad felvilágosítást.

A Vevő a felület értelemszerű alkalmazásával a több termékből álló csomagba (az úgynevezett ‘Kosárba’) tudja a kiválasztott árucikkeket gyűjteni. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon módosíthatja, teljesítési kötelezettsége a Vásárlás menügomb alkalmazásával véglegesíti.

8.4. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:
Az adatbeviteli hibák javítására a Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Erre a „Rendelés véglegesítése” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

8.5. Amennyiben a Vevő a kosarában lévő termékeken (termékcsoportokon) már nem kíván változtatni, úgy a rendelést a ‘Tovább, feladom a rendelést’ vagy „Vásárlás” gomb megnyomása révén, elsőként a szállítási cím, továbbá a fizetési és a szállítási mód megadása (kiválasztása), illetve esetlegesen megjegyzés (üzenet) küldése mellett véglegesíti. A Vevő a termékrendelést ezt közvetően a szállítási és a számlázási adatok, majd a különböző kedvezményekre jogosító kuponkódok rögzítésével, végezetül pedig a külön menüpontként szereplő ÁSZF elfogadásával véglegezi.

8.6. A Vevő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a ‘Rendelés véglegesítése’ gombra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el. A „Vásárlás” menüpont alkalmazása Vevő fizetési kötelezettségének keletkezésével jár.

 1. A megrendelés elküldése

A rendelés minimális összege 6350Ft (5000Ft + 27% ÁFA). Ez alatti összeg esetén csak külön megállapodás keretében tudja az Eladó a rendelést teljesíteni.

9.1. Ha a Vevő megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor a „Kosár” gombra kell kattintania. Ezt megelőzően lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni. Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy meg kell adni a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. A regisztrációval megadott adatok valóságáért a regisztráló felelős. Amennyiben
a regisztrációval való visszaélés gyanúja merül fel, úgy a Vevőnek kell értesítenie a webáruházat.

9.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

9.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0″ Ft-os vagy ‘1’ Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 1. A megrendelés visszaigazolása

10.1. Az Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a Vevői felületen, aztán a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy az értékesítés teljesítését jogos okból megtagadja.

10.2. A távollevők közötti Egyedi Adásvételi Szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés Eladó részéről történő visszaigazolása számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-fizetési, illetve egyéb szolgáltatási díjfizetési kötelezettséget és a termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet Vevő számára.

10.3. A megrendelést az Eladó weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha a Vevő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap az Eladótól. Az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Vevő a megrendelés leadásával a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben véleményeltérése merülne fel, ezt ajánlott küldeményként elküldött levelében jogosult a Eladó felé közölni.

10.4. Eladó a Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor az Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

10.5. Abban az esetben, amennyiben a rendelést Eladó mégsem tudja a rendelésben feltüntetett mennyiségben teljesíteni, úgy Eladó módosítja a rendelésben szereplő tételek mennyiségét az elérhető mennyiségre és erről Vevőt e-mailben értesíti. Az így módosított rendelés mindaddig nem lép hatályba, míg Vevő erről a változásról kapott e-mailt vissza nem igazolja email, vagy levél útján. Amennyiben Vevő a módosításra 48 órán belül nem reagál, a rendelését Eladó törli.

A visszaigazolt rendelést a következő 2-5 munkanapon belül Vevő részére Eladó kiszállíttatja, amennyiben a rendeléskor Vevő ezt a lehetőséget választotta.

10.6. Eladó nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben mindenféle jogkövetkezmény nélkül.

10.7. Az Eladó a saját adatbázisában elektronikus adat-együttesként rögzíti a létrejött Egyedi Adásvételi Szerződést, amely a weboldalon a ‘Korábbi rendelések’ címszó alatt egyúttal a Vevő számára is hozzáférhetővé válik. Az Egyedi Adásvételi Szerződés – és az annak részét képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza

10.8. A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, ha valamely általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.

10.9. Eladó és a Vevő között az Egyedi adásvételi szerződés az eladói visszaigazolás megküldésével jön létre.

 1. A vételár elemei és teljesítése

11.1. A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik elemének minősül, így ezen szolgáltatás annak teljesítésével egyidejűleg kerül kiegyenlítésre.

11.2. A Vevőnek a kiszállítás költségét meg kell fizetnie, A kiszállítási díj tartalmazza a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos kiszállítási díjakat az Eladó honlapján közzétett, ’Szállítás’ menüpont tartalmazza.

11.3. Az Eladó a vételár minden elemét enttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, nem tartalmazza a 27% ÁFÁ-t, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

11.4. Az Eladó árai a megrendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találhatók. Az árak nettó árak, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Eladó fenntartja a jogot a korrekcióra, azaz a webáruház nem köteles a hibás áron szállítani. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően – a módosított ár elfogadásával – még egyszer megerősítheti a megrendelést, illetve lehetőség van arra, hogy bármelyik fél elálljon a szerződéstől.

11.5. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A fizetendő végösszegről a vásárló a rendelés visszaigazolásakor értesítést kap. A Eladó a számlát a termék kiszállításának napján elektronikus úton (e-mail) PDF formátumban küldi a Vevő részére. A Vevő jelen ÁSZF elfogadásával belegyezik a számla ilyen módon való kiküldéséhez/fogadásához. Amennyiben a Vevő papír alapú számlára is igényt tart, azt a webshop ügyfélszolgálatán kérheti.

Szállítási költség: A szállítás módja és a szállítási költségek meghatározása a megrendelés véglegesítése során kerül megállapításra. A szállítás módjáról és a szállítási költségekről a megrendelés véglegesítése során kerül tájékoztatásra a megrendelő, amelyeket a megrendelés véglegesítésével el is fogad.

 1. A vételár teljesítésének módjai

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével történhet, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy a fizetési mód megváltoztatására nem nyílik lehetősége.

12.1. Az előreutalásos vásárlás
Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja az Eladónak a megrendeléskor megadott bankszámlájára.
Az Eladó kizárólag azon a napon kezdi meg a Vevő rendelésnek feldolgozását, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 14:00 órával bezárólag az Eladó által megjelölt bankszámláján jóváírásra került.
A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.

12.2. Bankkártyával történő fizetés nem lehetséges.

12.3. PayPal fizetési mód nem lehetséges.

12.4. Az utánvétes vásárlás

Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, vagy bankkártyával előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

 1. Szállítás, a Termék átvétele

13.1. Szállítási feltételek: Az ország egész területére a webshopban megrendelt termékek kiszállítását futárszolgálat munkatársai végzik.

13.2. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval a honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni az átvételt követő 48 órán belül. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült,vagy hiányos. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.

13.3. Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.

13.4. Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt az Eladói honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg az Eladó telephelyére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 8 napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről.

 1. A szállítástól elállás

14.1. Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, köteles erről a megrendelőt 48 órán belül tájékoztatni. Ebben az esetben vagy szerződésmódosításra kerül sor, vagy Vevő – külön kártérítési igény nélkül elállhat a szerződéstől .
14.2. Vevő a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést Eladó ügyfélszolgálatával folytatott telefonos vagy (postai, illetve elektronikus) levelezés keretében történő megkereséssel kezdeményezheti. Az ügyfélszolgálat elérhetőségét (levelezési cím, telefonszám) Eladó a weboldalán feltünteti. A beérkezett panaszokat Eladó 8 napon belül kivizsgálja, és annak eredményéről – a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettsége teljesítésével egyidejűleg – Vevőt értesíti.

 1. Tulajdonjoggal kapcsolatos rendelkezések
  A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig az Eladó tulajdonában marad. Az wBox Online Áruház weboldal az Eladó tulajdona, az ott található egyedi megoldások szerzői jogi védelem alatt állnak.
 2. A szavatossági igény esetén történő eljárás

16.1. A Vevő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

16.2. Az Eladó a Vevő nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

16.3. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vevő rendelkezésére kell bocsátani.

16.5. Ha az Eladó a Vevő szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vevőt.

16.6. Az Eladó a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

16.7. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

 1. Elállás joga

17.1. Vevő elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Vevő vagy az általa megjelölt, harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A felsoroltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

17.2. Weboldalon keresztül történő termékvásárlás esetén a 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet alapján és az Elállási/Felmondási Tájékoztatóban (az 1. sz. mellékletben) foglaltak szerint megilleti az elállás joga. A megrendelő ezt a jogát a 2. sz. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ha a Eladó az internetes honlapján biztosítja a megrendelő számára az elállási jog fentiek szerinti gyakorlását, a Eladó a honlapján, vagy e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a vevői nyilatkozat megérkezését.

17.3. A Vevő az Egyedi Adásvételi Szerződéstől a termékcsomag kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként Eladó telephelyére vagy Eladó email címére elektronikus levél formájában, legkésőbb a határidő lejártának napján kell megküldenie. Az írásbeli elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megküldött csomag kézbesítésével az Egyedi Adásvételi Szerződést felbontja.

17.4. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Vevő viseli továbbá az áru visszaküldése során felmerülő hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.

17.5. Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel esetlegesen csökkentett – vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől számított 30 (harminc) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is. Az Eladó a terméket csak eredeti, hiánytalan mennyiségi és minőségi állapotában veszi vissza.

17.6. A Vevőt nem illeti meg az elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A Szerződő Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik azt az árucikket, aminek az elállási jognyilatkozathoz mellékelt állaga, darabszáma, tömege, űrtartalma vagy más módon kifejezett nettó mennyisége az eredeti termék nettó minőségének, illetve mennyiségének 30 (harminc) %-át nem éri el. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt annak eredete nem azonosítható.

A Vevő érdekmúlásra hivatkozással az egyedi adásvételi szerződéstől nem jogosult elállni

Nem illeti meg az elállási jog Vevőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak.

17.7. A termék állapotát Eladó a csomag kibontásakor rögzíti. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket (különösen, de nem kizárólagosan a szállítási díj, postai csekk-díja), Utánvéttel visszaküldött csomagot a webáruház nem vesz át. A webáruház elállás esetén követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett. Amennyiben a termékről a felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését Eladó azonnal biztosítja. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia!

17.8. A visszatérítés során a Eladó a visszatérítendő összeget átutalással teljesíti, e visszatérítési mód alkalmazásával a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

17.9. Vevő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Eladó részére történő megküldésétől számított 15 napon belül visszaküldeni vagy Eladó címén leadni.

17.10. A visszatérítést Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t.

 1. Adatkezelés adatvédelem

Az Eladó a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az Eladó a Vevő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Eladó alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Eladó a Vevő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

 1. Termékgarancia

Termékeket 12 hónapos jótállással értékesítjük. A jótállás érvényesíthető telephelyünkön, vagy előzetes egyeztetés után csomagként való postázás útján, a garancialevél, számla, nyugta (eredeti vagy fénymásolat) bemutatásával, amennyiben a termék rendeltetésszerű használat mellett hibásodott meg. A hibás termék szállítási költsége a vevőt terheli.

Jótállást kizáró tényezők:

A garancialevélen vagy az azonosító címkén (sorozatszám illetve egyéb azonosító matricák a terméken) lévő bármilyen javítás vagy manipulálás, valótlan adatok feltüntetése esetén a garanciális kötelezettség érvényét veszti. Garanciális kötelezettség megszűnik továbbá, ha a terméket nem rendeltetésszerűen használták, ide értendő a szakszerűtlen tárolásból, szerelésből adódó hibák, valamint minden fizikai sérülés.

 1. Panaszkezelés rendje

20.1. Amennyiben Vevőnek panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az webshop.n1soft.hu e-mail címen, vagy levél útján illetve telefonon (szóban) is közölheti.

20.2. Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

20.3. Az írásbeli panaszt az Eladó 8 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

20.4. Vevő panasszal fordulhat a Nemzeti Vevővédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

 1. Vegyes Rendelkezések

21.1. A Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

21.2. Az Eladó s a távollevő vevő között létrejött egyedi adásvételi szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, azonban érvényes adásvételi szerződésként jön létre Eladó – és Vevő között.

21.3. A wBox Online áruházban működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban Eladó javasolja, hogy Vevő tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

21.4. Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be.

Működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webshop akadálytalan működését és a vásárlást.
Meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
Bármely levél és adat elvesztése, függetlenül attól, hogy hagyományos, vagy elektronikus formában érkezett

A wBox Online áruház honlap használata különleges hardver meglétéhez nem kötött, hozzáférhető az alábbi operációs rendszereken és szoftvereken keresztül: Windows XP vagy újabb, Linux, OS X, iOS, Android vagy Windows Phone operációs rendszer, illetve Internet Explorer (9 vagy újabb), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera vagy Safari böngésző.

A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

21.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Ennek eredménytelensége esetén Vevő az Eladó székhelye szerinti Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. levelezési cím: 1253 Budapest, pf.:10.Telefonszám: 488-2131; fax: 488-2186 e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

21.6. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

21.7. Amennyiben Eladó a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy az Eladó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

21.8. Az eszközökhöz rendelkezésre bocsátott wBox2000 szoftver rendszer ingyenesen kizárólag saját célra használható, saját belső hálózaton vagy nem publikus web szerveren. Az internetről való olyan publikus elérése, ami lehetővé teszi a rendszer bejelentkező képernyőjén kívül más belső tartalom megjelenítését is, tilos! A rendszer használójának felelőssége, hogy gondoskodjon a rendszer biztonságos, nem publikus jelszavas elérésről!